Jiu-Jitsu book is launched by a Magazine in Rio Janeiro
 
Cettified jiu-jitsu teachers
 
Jiu-Jitsu takes seriously